Официален личен сайт на

Цветан Василев

Декларация на Цветан Василев пред Специализиран наказателен съд

14.11.2019

На 13-ти ноември 2019 г., адвокат Константин Симеонов депозира декларация от Цветан Василев пред Специализиран наказателен съд. Поради големия общестен интерес и неточните цитати в медиите, които могат да въведат в заблуждение, публикуваме текста й:

 

УВАЖАЕМА СЪДИЯ ПЕТРОВА,

 

УВАЖАЕМИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ,

 

Предвид видимото нежелание да бъда разпитан по текущото наказателно дело № 2209/2017 г., независимо от решението на този състав на съда от 06.02.2019 г., считам за свое задължение да направя тази писмена декларация чрез адвокат Константин Симеонов. Повод за нея е досегашният ход на делото и в частност приключилото изслушване на така наречения основен свидетел по него. Убеден съм, че за съдебния състав е важно да ме изслуша, независимо че обвинението не намери за необходимо да направи това, тъй като моите обяснения са от съществено значение за разкриване на обективната истина. Освен това, правото на изслушване е неизменна част от фундаменталното право на справедлив процес и правото на защита. Независимо от изявеното от мен няколкократно желание да дам такива обяснения в хода на досъдебното производство – на мен ми бе отказано поради очевидното нежелание на прокуратурата.

 

Преди всичко бих искал още веднъж да подчертая, че обвинителният акт, внесен в съда от прокуратурата, е манипулация, съшита с бели конци. Вярвам, че аргументите на прокуратурата нямат правно основание, дори и след специално променяните за целта закони. Точно поради тази причина, призовах съдийския състав да върне делото на прокуратурата за доработка и допълване с всички известни факти за дейността на банката. Очевидно е, обаче, че на сценаристите на организираната атака срещу банката, начело с депутата Делян Славчев Пеевски, разкриването на всички детайли от дейността на банката е неудобно. Затова изпълнителите – прокуратурата и нейните кошаревски свидетели подготвиха това нелепо обвинение, за което няма никакви доказателства за каквато и да било престъпна дейност от така наречената ОПГ. Усилията на прокуратурата са насочени в няколко основни направления:

 

  • Не се разглеждат активите на банката – тоест, за прокуратурата те не съществуват. Не съществува Виваком (оценена от „Лазард“ за 2,4 млрд. лева), не съществува Петрол, не съществува Дунарит (оценен от самия почти избран за главен прокурор г-н Гешев за 360 млн. лева), не съществува Гипс, не съществува Костенец, не съществува Телиш, не съществува ИПК Родина и пр. Целта на прокуратурата? От спомените на така наречения главен свидетел съдът и обществото да останат с впечатлението, че основното занимание на банката е било да обслужва някакви мои прищевки, финансирани чрез специално измисления за целтa от сценаристите термин „Фирмата“. Авторите на сценария явно са били повлияни от едноименния трилър на Джон Гришам.
  • Пълно изключване от делото на главния известен организатор на атаката срещу банката и главен бенефициент от присвояването на нейните активи – Делян Пеевски и други подобни нему персони.
  • Замитане на следите от мръсната роля на самата прокуратура в организацията на атаката срещу банката и последвалата кражба на активите й под контрола и в полза основно на Делян Пеевски.

 

Главна роля на този първи етап е отредена на Бисер Андонов Лазов, който не само е съдействал на организаторите на атаката с вътрешна информация за банката в периода 2013 г.- юни 2014 г., вкл. и чрез подготвени органиграми за участията на фирмите в структурите на различните активи, но който изигра и активна роля впоследствие за разграбването на активите на КТБ в полза на Пеевски и в своя лична полза. Не мога да си представя как уважаемият съдебен състав ще повярва в истинността на показанията на човек, срещу когото има подадени десетки сигнали до прокуратурата за присвояване на активи на фирми, придобити чрез финансиране от банката, в негова полза и в полза на трети лица. Не е необходимо да казвам, че прокуратурата не е проявила никакъв интерес досега  към тези сигнали.

 

Ясни са и мотивите за това – Лазов е много ценен, защото ако му се настъпят интересите, може и да промени скалъпените му лъжесвидетелства. Достатъчно е да изброя само някои от тях – опит за кражба на централата на КТБ на пл. Гарибалди (върнат на банката от фирма-контролирана от Лазов поради опасения от разрастване на скандала), Гипс-Кошава, София-Прес, активите на пътностроителната фирма ИПС, недовършен хотел в Катарино, земите на бившия завод за колофон във Велинград, 160 дка на първа линия в с. Самотино (между Обзор и Равда), сгради и недвижими имоти в София, В. Търново, Г. Оряховица и мн. други, които се надявам да станат достояние на съда в хода на този процес. Това ще е тест за самия съдебен състав, след като прокуратурата грубо наруши НПК и не изпълни законовото изискване да събере цялата обективна информация по случая, независимо от огромния обществен интерес.

 

С цел да запълня частично тази целяна от прокуратурата едностранчивост в събирането на информацията, обработката й и, в крайна сметка, формулирането на обвинителния акт, ще си позволя да изложа само няколко основни наблюдения относно казаното досега от основния свидетел:

 

Така наречената от него „Фирма“ всъщност представлява съвкупност от междуфирмени отношения (заеми), моделирани от самия Лазов /тези обстоятелства ще се изяснят при разпита на много свидетели/. Причините за тяхното съществуване са различни, но във всички случаи е трябвало да подпомогнат дейността на банката при индиректно финансиране на определени активности, включително за сметка на банката, но без да се отразяват те на нейните баланси и отчети, погасяване на експозиции към банката на лица в просрочие чрез поемане на техните активи и пасиви и пр. За да се разбере механизма на функциониране, съвсем недостатъчно, да не кажа подигравателно от страна на прокуратурата, е предявен досега един обобщен отчет /справка/ към дата, която дори не влиза в инкриминирания период. Нямам съмнение, че след като самият свидетел Лазов потвърждава, че е изготвял с помощта на съратниците си – Албена Андреева, Юлия Илиева и Венета Николова, които също са свидетели по делото, ежедневни отчети, те са на негово разположение или най-малкото са предоставени на следствието и прокуратурата. След като „показанията“ на Лазов досега се основават на дейността на така наречената „Фирма“, уважаваният съд би следвало да изиска всички налични такива справки, които, еднозначно твърдя, бяха съхранявани от Лазов и представяни ми всяка сутрин на бюрото и би трябвало да съществуват и в електронен вид при „изготвящия“ ги. От тези справки (своеобразни обобщени баланси), съдът ще може да види:

 

А) движенията и измененията по тези условно наречени активи и пасиви

 

Б) начина на формиране на пасивите и фирмите-кредитополучатели от банката, формирали този пасив

 

В) други пасиви, включително и към Фина-Ц и Фина-С, в които се намират значителна част и от моите обслужени доходи

 

Г) фирмите, формиращи активите, в т.ч. и „ДП“ и „ДП1“, които „късопаментният” лъжесвидетел не знае как са формирани и как се дешифрират

 

Д) начин на функциониране на „Фирмата“ при реализация на определени активи и взаимоотношенията с банката на фирмите от пасива (тоест, погасяването на техните задължения към банката с приходите от тяхната реализация). Доказателства в това отношение могат да се търсят в измененията на „баланса” на „Фирмата“ след продажбата на 30% от банката от Бромак ЕООД на Оманския Суверенен Фонд (State General Reserve Fund Oman), покупката от Булгартабак на фирмите от разпространенията, плащанията от Техноекспортстрой към ЕФВ, погашения от консорциума ИПС-Водстрой и мн. други. С други думи, може да се види, че средствата от реализацията на активи на „Фирмата“ приоритетно са използвани за погасяване на задължения на фирмите от пасива й към банката. Точно заради това в обвинението няма и грам за активите (Виваком, Петрол, НУРТС, Авионамс и пр.), тъй като тяхното присвояване от кръга на организаторите на атаката (в случая с Виваком и НУРТС и с международни участници) след фалирането на банката направи невъзможно погасяването на кредитите на специално създадените и контролирани от Бисер Лазов фирми, а пък на тази основа прокуратурата повдигна и сегашните обвинения.

 

Е) наред с всички останали непотърсени активи от „Фирмата“, особено място заемат „ДП“ и „ДП1“. Първата (ДП) за опресняване на паметта на лъжесвидетеля представлява сумата на непреките задължения на Делян Пеевски и контролирани от него структури към банката, формирани на база на негови бизнес начинания, в т.ч. и главно медийните му такива. Но не само. И тъй като справката е изцяло изготвяна от Лазов и екипа му, той може да посочи и как (чрез какви кредити и др. престационни форми) е формирана тази сума. Твърденията му, че аз съм му спускал готови числа са несериозни, защото размерът на сумите е толкова голям, а точността на справката е убийствена – с точност до лева и стотинката. Това практически изключва възможността аз да съм я водил отделно. Още повече, че ресурсите за финансиране на ДП винаги са били с произход кредитиране от банката, процес, осъществяван и контролиран от Лазов.  След като показа завидна памет за най-дребни детайли, които да ме „уличават” според прокуратурата, мисля, че няма да е проблем съдът да му помогне да излезе от внезапно обзелата го амнезия и да покаже какво е формирало огромното по обем задължение по „ДП“.

 

„ДП1“ пък са лични задължения на Делян Пеевски, които не съм сигурен, че са били погасени към датата на фалирането на банката. Както разбира се и всички останали активи на „Фирмата“, което пък респективно е довело до поредните щети за банката, а в някои случаи и до обогатяване на Лазов.

 

Ж) По повод нелепиците, които Лазов изговори за начина на финансиране на моето семейство, ще кажа само, че в определени моменти „Фирмата“ е дължала на Фина-Ц и Фина-С до 80 млн. лева, преобладаващата част от които са били мои средства, оставени на негово разпореждане. Средствата, които са теглени от служители за наши цели - респ. финансирани покупки, вкл. на недвижими имоти, за което на моята съпруга е повдигнато обвинение,  никога не са били средства на „Фирмата“ (респективно на банката), а мои обслужени доходи.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ,

 

Нямам съмнение по отношение на натиска, който се оказва върху Вас от страна на прокуратурата, за водене на делото в исканата от тях посока. С настоящата декларация бих искал само да Ви помогна да погледнете и от другата страна, така както повелява Темида. Разкриването на обективната истина е Ваше задължение и обществото го очаква от Вас. А все пак Вие трябва да служите на правото, а не на прокуратурата и на нейните зависимости.

 

» Всички новини

Свали като PDF