Официален личен сайт на

Цветан Василев

Писмо до Специализиран наказателен съд - София от Цветан Василев

01.03.2018

На 27.02.2018 г. Специализираният наказателен съд даде ход на мега делото КТБ въпреки нередовното призоваване на Цветан Василев. На 27 и 28 февруари се проведе разпоредително заседание – нова фигура в българското право, която беше въведена със скандалните поправки в НПК през лятото на 2017 г. Специалисти коментираха, че тези поправки са направени единствено за да обслужат делото КТБ, тъй като по новите правила само в разпоредително заседание съдът може да вземе решение да върне делото на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения, които са накърнили правата на обвиняемите.

 

На 28.02.2018 г. защитата на обвиняемите изложи серия аргументи и доказателства защо делото трябва да бъде върнато на прокуратурата. Освен това, защитниците на Цветан Василев прочетоха писмо, с което той моли съда да прекрати делото поради липса на престъпление по реда на НПК, и в частност по чл. 248, ал. 1, тт 1 и 3 и във връзка с чл. 24 т. 1 и 3.

 

Съдът ще се произнесе на 27.03.2018 г.

 

Ето и пълния текст на писмото:

 

ДО

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД-СОФИЯ

8 СЪСТАВ

СЪДИЯ ВИРЖИНИЯ ПЕТРОВА

НОХД 2209/2017

 

 

 

13 февруари 2018 г.

Белград

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ  ПЕТРОВА,

 

Възползвайки се от правата си по НПК и в частност по чл. 248, ал. 1, тт 1 и 3 и във връзка с чл. 24 т. 1 и 3, моля да прекратите наказателното производство по внесения от Специализираната прокуратура обвинителен акт поради следните съображения:

 

В обвинителния акт се инкриминира главно кредитната дейност на Корпоративна търговска банка АД, която е основна дейност за нея и е осъществявана в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции, Наредбите на БНБ и разработените и приети Вътрешни правила на банката за регулиране на тази дейност.

 

Това е доказано от многобройните полугодишни и годишни одити през целия „инкриминиран” период от законно избрания на Общото събрание на акционерите на банката одитор, направените две ревизии от страна на БНБ – Управление Банков Надзор и присъдения международен кредитен рейтинг от Агенция Мудис на 29.10.2008, потвърждаван многократно през целия „инкриминиран” период , вкл до 11.03.2014 г.

 

Инкриминираните без никакви критерии кредити, представляващи около една трета от целия кредитен портфейл, са били изцяло работещи към датата на поставяне на банката под специален надзор (20.06.2014 г.) в резултат от силно нарушена ликвидност в следствие на целенасочената акция на Прокуратурата и оркестрираната кампания на определени медии. Доказателство за това са междинните отчети на банката към този период.

 

В необоснованото си, неясно и недоказано обвинение под формата на таблоиден памфлет, Специализираната прокуратура е посочила като единствен довод за т. нар. „присвояване” непогасяването на задълженията на фирми към КТБ АД след датата на поставянето й под специален надзор. По същество, всички тези фирми, както и останалите, които Специализираната прокуратура не е взела под внимание в този обвинителен акт, са водели счетоводство под контрола на т. нар. „основни свидетели на Прокуратурата” Бисер Лазов и Албена Андреева. Специализираната прокуратура нито е изследвала тези фирми, нито е възложила съдебно-счетоводна експертиза.

 

Ако това беше направено, въпреки своето нежелание, тя щеше да констатира следното:

  1. Нито стотинка от тези кредити не е отишла в нечия сметка или каса на когото и да било от незаслужено обвинените от тази т.нар. ОПГ.
  2. Тези кредити, ако не са били пряко използвани за придобиване на активи или финансиране на проекти от тези фирми, са били предназначени по разработения от главния свидетел на Прокуратурата Бисер Лазов модел за финансиране на други фирми-клиенти на банката (невключени неслучайно в обхвата на обвинителния акт), които от своя страна или са погасявали свои задължения към самата банка, или са придобивали различни активи, контролирани от банката. Така и в двата случая бенефициент е била банката. Всички тези активи са били налични, част от тях заложени, а всички поотделно контролирани от банката до 20.06.2014 г. Всъщност, така е и след 20.06.2014 г., само че целите на онези, които са контролирали КТБ след 20.06.2014 г., не са съвпадали с интересите на банката, на нейните вложители и на нейните акционери. Нито един от тези активи, обаче, независимо от голословните твърдения и обвинения на Прокуратурата, не е послужил за обогатяване нито на мене, нито на когото и да било от останалите обвиняеми. Напротив, доказахме, че чрез редица престъпни деяния, активи, финансирани от баката, са попаднали в ръцете на главните организатори на нейния фалит. За всичко това Прокуратурата мълчи, независимо че е сигнализирана многократно.

 

Всъщност, ако трябва да се даде отговор на широко разпространяваната от глашатаите на обвинението, включително и от Прокуратурата, теза, че банката е функционирала като пирамида (теза, която съществува дори и в недоказаното обвинение на Специализираната прокуратура), трябва да се направи справедлива пазарна оценка на всички активи (индустриални, акции, участия, недвижими имоти, проекти и др.) на фирмите, определени като кухи от тях, към 20.06.2014 г.

 

През същия този период банката е финансирана чрез подчинен срочен дълг, предоставен от различни фирми, вкл. и от едноличната ми фирма Бромак, в общ размер към юни 2014 г. от над 183 мил лева.

 

През целия „инкриминиран” период банката реализира печалба след данъци, както следва:

2008 год. – 40,243 мил. лева

2009 год, - 60,350  мил. лева

2010 год. – 74,537 мил. лева

2011 год. – 60,951 мил. лева

2012 год. -  56,751 мил. лева

2013 год. -  71,195 мил. лева

 

За периода 2008-2013 година банката не е разпределяла печалба (с изключение на 2010 г.), като е капитализирала одитираната си такава по волята на акционерите с цел подпомагане на нейното развитие. През 2013 г. е направено и увеличение на капитала с около 86 мил. лева, 47 мил. лева от които записани и платени от моята фирма Бромак.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ ПЕТРОВА,

 

Във връзка с гореизложеното, моля да прекратите наказателното производство по НОХД 2209/2017 поради липса на престъпление по чл. 24 (НПК) т.1 и т.3. Поради тази причина (липса на престъпление), не би следвало да съществува и измислената от Специализираната прокуратура ОПГ по чл. 321.

 

Моето дълбоко убеждение е, че уважаваният Специализиран съд трябва да гледа друго дело по чл. 321 за „подготовка, организиране и фалиране на работеща банка с цел последващо свое обогатяване чрез разграбване на активите, придобити чрез финансиране от нея”. Главни участници в нея трябва да бъдат началникът на вносителите на обвинителния акт и кресливият „специалист” по банково законодателство и медиен магнат с финансирани от банката медии. Това са лица, които вече са номинирани в специална жалба до Държавния департамент на САЩ за санкциониране по Глобалния закон „Магнитски“.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ ПЕТРОВА,

 

Осъзнавам натиска, на който сте подложени, за да дадете ход на това дело. Независимо от това, Ви моля да не позволявате на т.нар. Обвинение да погазва основните принципи на правото, като прекратите това абсурдно по своята същност и цели производство.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

(не) подсъдим

 

____________________

     Цветан Василев

 

 

 

 

 

» Всички новини

Свали като PDF